WYJAZD NA JARMARK BOŻONARODZENIOWY - GÖRLITZ 2019
Dodane przez admin dnia Listopad 05 2019 06:39:34

Szczegóły dotyczące wyjazdu w rozwinięciu "newsa"

za pmocą opcji "czytaj więcej"


BRAK WOLNYCH MIEJSC !!!


Treść rozszerzona

Görlitz (Goerlitz) to jedno naj­pięk­niej­szych miast w ca­łych Niem­czech - szczyci się największą ilością odrestaurowanych zabytków w kraju naszych zachodnich sąsiadów. Görlitz po­sia­da nie­za­bu­rzo­ny układ prze­strzen­ny i za­byt­ki ze wszyst­kich epok hi­sto­rycz­nych - szczęśliwie ominęły je wojenne zniszczenia. W śre­dnio­wiecz­u było waż­nym cen­trum han­dlo­wym i na­uko­wym, po­ło­żo­nym przy sta­rej dro­dze han­dlo­wej Via Regia. Z okre­su su­kien­ni­ków po­cho­dzą je­dy­ne w swoim ro­dza­ju domy ha­lo­we o sze­ro­kich wjaz­dach, mo­gą­cych po­mie­ścić cały za­przęg konny. 

Pięk­ny za­ką­tek two­rzy rynek oto­czo­ny re­ne­san­so­wy­mi i ba­ro­ko­wy­mi ka­mie­ni­ca­mi, z przy­cią­ga­ją­cym wzrok ra­tu­szem. Nad samą Nysą wzno­si się na po­tęż­nej skale mo­nu­men­tal­ny go­tyc­ki ko­ściół. Warto też przyj­rzeć się bu­dyn­kom i dziel­ni­com po­wsta­łym na prze­ło­mie XIX i XX wieku – wznie­sio­no wtedy ele­ganc­ki teatr miej­ski, se­ce­syj­ny dom to­wa­ro­wy, bu­dy­nek dwor­ca ko­le­jo­we­go oraz Plac Pocz­to­wy.

W ostatnich latach urok zabytkowego miasta docenili filmowcy z Hollywood. Kręcono tutaj sceny m.in. do "Bękartów wojny" Quentina Tarantino, "Lektora" Stephena Daldry'ego, "Złodziejki książek" Briana Percivala, a ostatnio "Obrońców skarbów" George'a Clooney'a i "The Grand Budapest Hotel" Wesa Andersona (wiele ujęć powstało w słynnym secesyjnym domu towarowym).

Görlitz zawdzięcza zresztą stolicy spore wsparcie finansowe. Większą ciekawość budzi jednak tajemniczy darczyńca, który od 1995 roku co roku na początku wiosny wpłaca na konto miasta pół miliona euro z zastrzeżeniem, że pieniądze muszą zostać przeznaczone na renowację kamienic.


Program wycieczki:

Podstawienie autokaru ok. godz. 06:30.Po drodze spotkanie z przewodnikiem w Zgorzelcu.
Przyjazd do Gorlitz ok. godz. 10:00. Zwiedzanie miasta: budynek Ratusza z zegarami słonecznymi na wieży, fontanna Neptuna z XVIII w. i piękne kamienice. Jedną z ciekawszych jest bogato zdobiona "Waga" w której niegdyś dokonywano pomiaru towarów , Łuk Szeptu czyli gotycki portal łukowy. XVI wieczny Schoenhof, renesansowy budynek dawnego browaru (gdzie piwo wciąż jest warzone metodami tradycyjnymi), Kościół farny św. Piotra i Pawła-godny uwagi jest przede wszystkim zachowany prospekt organowy z 1703. Znajdujące się na prospekcie 17 piszczałek zostało uformowanych na kształt promieni słonecznych, stąd nazwa instrumentu: organy słoneczne. Most staromiejski, Biblioteka i Muzeum Śląskie - punkt obowiązkowy na trasie zwiedzania miasta, pozwala zrozumieć zawiłości historyczne tego wielkokulturowego regionu www.schlesisches-museum.de

Pobyt na Jarmarku Bożonarodzeniowym

CENA: 105,00 zł


Cena zawiera:

Cena nie zawiera ew. biletów wstępu:

 

Zapisy do 20 listopada w sekretariacie szkoły

lub telefonicznie pod numerem: 655482432 lub 536441551