Lipiec 06 2020 04:26:09
GłównaKontakt

Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie
Prawa i obowiązki rodzica

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 1. Przestrzeganie statutu przedszkola.
 2. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty , przybory i pomoce.
 3. Respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji.
 4. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo.
 5. Przyprowadzanie do przedszkola zdrowego dziecka.
 6. Przestrzeganie godzin pracy przedszkola.
 7. Terminowe wnoszenie opłat za przedszkole i za zajęcia dodatkowe.
 8. Przekazywanie informacji o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 9. Zgłaszanie dzieci 5 - 6 – letnich objętych obowiązkiem realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego.
 10. Uczestniczenie w zebraniach ogólnych i grupowych organizowanych na terenie przedszkola.

Rodzice mają prawo do:

 1. Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy oddziałów
 2. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka
 3. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
 4. Wyrażania i przekazywania nauczycielom i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola
 5. Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo- radę rodziców.
TOP
RSS