ROCEDURA ORGANIZACJI KONSULTACJI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JULIANA TUWIMA W KOBYLINIE

 

 1. Od 25 maja br. w szkole organizuje się konsultacje dla uczniów klas VIII , a od 1 czerwca br. dla wszystkich uczniów naszej placówki. Konsultacje dla uczniów klas I-III odbywają się w budynku przy ulicy 3 Maja, a dla uczniów klas IV-VIII w budynku na Krotoszyńskiej.
 2. Zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwie w nich decyduje rodzic ucznia.
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia ustala z rodzicami formę zajęć (stacjonarne w szkole lub online) oraz w przypadku realizacji zajęć w szkole ustala termin tych zajęć.
 4. Uczniowie co najmniej dzień wcześniej do godz. 13.00 zgłaszają pod numerem 65 548 14 96 chęć wzięcia udziału w konsultacjach.
 5. Uczniowie dojeżdżający do piątku każdego tygodnia poprzedzającego zgłaszają chęć wzięcia udziału w konsultacjach w celu umożliwienia zorganizowania dowozu.
 6. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 7. Szkoła zapewnia nauczycielom środki ochrony indywidualnej (przyłbice, maseczki, rękawiczki), które nauczyciele wykorzystują w czasie prowadzenia zajęć oraz instrukcję prawidłowego ich stosowania.
 8. Uczniowie jaki i nauczyciele nie powinni posiadać dodatkowych ozdób na rękach i nadgarstkach (np. bransoletki itp.), które utrudniają dokładną dezynfekcję rąk.
 9. Uczeń przychodzi do szkoły w maseczce ochronnej, którą zdejmuje po zajęciu wyznaczonego miejsca w klasie. Przy wejściu oraz wyjściu uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce.
 10. Między uczniem a nauczycielem zachowana jest bezpieczna odległość około 1,5m.
 11. Uczeń nie przynosi do szkoły zbędnych przedmiotów, tylko własny zestaw podręczników, zeszytów i przyborów piśmienniczych.
 12. Nauczyciele i uczniowie wchodzą do szkoły tylko wejściem od ul. Krotoszyńskiej, drzwi otwiera, po sygnale dzwonka, osoba do tego upoważniona i kieruje ucznia do odpowiedniej Sali.
 13. Konsultacje będą się odbywały tylko w salach na parterze szkoły (sala nr 6,5,4 – pomieszczenie biblioteki)
 14. Na konsultacje z wychowania fizycznego odbywające się w hali sportowej uczeń przychodzi do hali wejściem bocznym (od ulicy Sportowej), przy którym ucznia odbiera nauczyciel. Uczeń dezynfekuje ręce, ma maseczkę ochronną, którą zdejmuje na czas prowadzonych zajęć. Uczeń przychodzi ubrany w strój sportowy.  Dziecko może skorzystać ze wskazanej przez nauczyciela toalety. Po zakończonych zajęciach dezynfekuje ręce, zakłada maseczkę i opuszcza halę. Na zajęciach może  przebywać 7 uczniów
 15. Rodzice ucznia wyrażają na piśmie zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia, jeżeli zaistnieje konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 16. Rodzice uzgadniają wspólnie z nauczycielem i dyrektorem Zespołu sposób szybkiego kontaktu w razie zaistniałej potrzeby.
 17. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowane do wyznaczonego pomieszczenia i niezwłocznie zostają powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły/
 18. Uczeń może uczestniczyć w konsultacjach po złożeniu oświadczenia podpisanego przez rodziców/opiekunów

Oświadczenie można pobrać tutaj lub w sekretariacie. Wypełnione i podpisane należy przekazać przy pierwszych konsultacjach osobie wpuszczającej ucznia do szkoły.

 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII

01.06-05.06.2020 r.