REGULAMIN „ZŁOTEJ KSIĘGI”

 

Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za odwagę, uczeń Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kobylinie zostaje wyróżniony wpisem do „ZŁOTEJ KSIĘGI”:

1. Wpisu do „ZŁOTEJ KSIĘGI” dokonuje Dyrektor po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Kobylinie.

2. Do „ZŁOTEJ KSIĘGI” zostaje wpisany uczeń, który przez 5 lat nauki w klasach IV – VIII miał średnią ocen co najmniej 5, a jego wysoka kultura osobista, aktywność społeczna, nienaganne zachowanie były wzorem dla innych uczniów i otrzymał przez cztery lat tj. w kl. IV - VII na koniec roku ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania, a klasie VIII ocenę wzorową otrzymał zarówno na I półrocze jak i koniec roku szkolnego. Uczeń ten przez pięć lat dbał o dobre imię szkoły, godnie reprezentował ją na zewnątrz, odnosił się z szacunkiem do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły.

3. Do „ZŁOTEJ KSIĘGI” decyzją Rady Pedagogicznej wpisuje się ucznia, którego szczególny czyn, postawa, odwaga, wrażliwość na los innych, niesienie pomocy rozsławiły imię szkoły.

4. Do „ZŁOTEJ KSIĘGI” zostają wpisani uczniowie – laureaci wojewódzkich, ogólnopolskich olimpiad, konkursów przedmiotowych, zawodów, igrzysk sportowych, którzy w sposób jednoznaczny przyczynili się do rozsławienia imienia Szkoły Podstawowej w Kobylinie. Zachowanie tych uczniów pod każdym względem nie budzi zastrzeżeń i zasługuje na godny wpis do „ZŁOTEJ KSIĘGI”.

5. Do „ZŁOTEJ KSIĘGI” uchwałą Rady Pedagogicznej mogą zostać wpisane inne osoby, których wyjątkowa postawa i działalność wobec społeczności Szkoły Podstawowej w Kobylinie oraz troska o jej dobro zasługują na wyróżnienie i zapisanie się w historii szkoły.