Biblioteka szkolna

przy Szkole Podstawowej w Kobylinie

 

Biblioteka szkolna oferuje lektury oraz książki z literatury dziecięcej i młodzieżowej. Prenumeruje czasopisma specjalistyczne dla nauczycieli oraz czasopisma dla uczniów. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie naszej szkoły, pracownicy oraz nauczyciele pracujący w naszej szkole. 

 W bibliotece pracują: p.  Anita Poprawska i p. Anna Andrzejak

 

Godziny otwarcia biblioteki

Biblioteka - ul 3-Maja 9:

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 14.00

WTOREK 8.00 – 14.00

ŚRODA 8.00 – 14.00

CZWARTEK 8.00 – 14.00

PIĄTEK 7.30 – 13.30

 

Biblioteka - ul Krotoszyńska 6:

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 9.30, 11.30 - 13.30

WTOREK 7.45 – 10.30, 11.30 - 13.30

ŚRODA 8.00 – 12.30

CZWARTEK 8.50 – 12.30, 14.30 - 15.20

PIĄTEK 8.00 – 10.30, 12.30 - 13.00


 

 

Regulamin biblioteki:

1. Szkoła posiada bibliotekę i czytelnię, które umożliwiają korzystanie z księgozbioru podręcznego i czasopism oraz wypożyczanie książek przez uczniów.

2. Uprawnieni do korzystania z biblioteki i czytelni są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

3. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.

4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.

5. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

6. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem, uszkodzeniem i zgubieniem.

7. Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek lub czasopism na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.

8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

9. Uczniowie mogą wypożyczyć książki na okres wakacji letnich po uprzednim rozliczeniu książek wypożyczonych w trakcie roku szkolnego. Na okres wakacji letnich można wypożyczyć maksymalnie 10 książek. Nie można wypożyczać czasopism.

10. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest do zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów, jeśli przestaje być uczniem lub pracownikiem szkoły.

11. Zasady udostępniania uczniom podręczników szkolnych i innych materiałów edukacyjnych reguluje „Regulamin wypożyczania podręczników”, z którym uczniowie i rodzice zapoznają się na początku roku szkolnego.

 

Zadania nauczyciela - bibliotekarza

Udostępnianie książek i innych źródeł informacji.

Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.

Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOBYLINIE

1. Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

2. Każdy podręcznik posiada nadany indywidualny numer i jest przypisany do konkretnego ucznia.

3. Podręczniki są wypożyczane na okres wskazany przez wychowawcę, jednak nie dłużej niż na okres jednego roku szkolnego i należy je zwrócić w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego w ogłoszonym wcześniej terminie.

4. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenie niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub nauczycielowi bibliotekarzowi.

5. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika.

6. Zwrot wypożyczonej książki winien nastąpić do rąk wychowawcy lub nauczyciela bibliotekarza. Pozostawienie książki na terenie szkoły lub biblioteki bez wcześniejszego zgłoszenia nie jest uznawane za zwrot.

7. Wypożyczający zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce przez cały rok szkolny.

8. Podręcznik należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku niczego pisać, zaznaczać, wycinać, wyrywać stron itd.

9. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręcznik należy zwrócić wychowawcy lub do biblioteki szkolnej.

10. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

11. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.

12. Pod koniec roku szkolnego nauczyciel ocenia stan podręczników poszczególnych uczniów i przekłada ocenę na punkty z zachowania.

13. Za nieprzestrzeganie punktu 4, 7 i 8 uczeń może otrzymać punkty ujemne, które mają wpływ na ocenę końcową z zachowania.

14. Wypożyczający podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

 

 

Poszanowanie książek:

- Czytelnik szanuje i dba o wypożyczone książki i czasopisma.

- Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza.

 

Zbiory zgromadzone w naszej bibliotece obejmują następujące publikacje:

- podstawowe wydawnictwa informacji bezpośredniej, jak encyklopedie ogólne i specjalistyczne różnego rodzaju, słowniki językowe i znaczeniowe, leksykony, przewodniki, lektury obowiązkowe i uzupełniające,

- bajki, baśnie wierszyki,

- książki przygodowe, obyczajowe, historyczne,

- publikacje popularnonaukowe,

- materiały metodyczne dla nauczycieli

 

Czasopisma w naszej bibliotece:

 

- dla dzieci: „Świerszczyk”, „Kubuś Puchatek”, „Barwy roku”, „Animal Planet”

- dla młodzieży: „Victor Junior”, „Eko Świat”, „Młody Technik”, „Mały Gość”, "Star Wars"

- dla nauczycieli: „Język polski w szkole”, „Matematyka w szkole”, „Życie szkoły”, „Biblioteka w szkole”, „Świetlica w szkole”, „Mały Artysta”