PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Cele:

 • zaspakajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, naukowej;
 • wyzwalanie pomysłowości uczniów;
 • kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków i ponoszenia odpowiedzialności za ich realizację;
 • wyrabianie umiejętności planowania zadań;
 • wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej;
 • podejmowanie współpracy z podmiotami pozaszkolnymi;
 • rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o:

 • Programu Profilaktyczno- Wychowawczy Szkoły
 • wniosków z posiedzeń RP
 • obowiązujących zarządzeń i ustaw MEN
 • propozycji uczniów

 

PLAN PRACY tutaj!

REGULAMIN tutaj!